سپاس از معرفی این نویسنده شهیر .متاسفانه هنوز از ایشان چیزی نخوانده ام .متن بسیار خوب و کاملی بود .قلم تان نیز درخور و خواندنی ست .

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید