درود. بسیار لذت بردم از این فهم عالی. متن شسته رفته بود؛ انتخاب کلمات با دقت و وسواس و متناسب با مفهوم سبب شد لذت خواندن درباره بولگاکف مضاعف شود. سپاس.

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید